3. neděle před koncem Církevního roku

1 Krl 18,21: Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.

Sestry a bratři v Kristu!

Listopad je to takový velice zvláštní měsíc v naším církevním kalendáři. Před týdnem Památka zesnulých, za týden Den Pokání a pak za další týden Neděle Věčnosti. Jenom těžká a smutná témata. A zrovna dnes máme jedinou, vice méně normální neděli, ale i ona neutíká od těžkých ale i důležitých existenčních otázek.

Pro dnešní kázání jsem vybral krátký text ze Starého Zákona, z 1. knihy Královské – text je krátký, ale kázání bude dlouhé. Je to příběh proroka Elijáše, který ne-bezdůvodně je považován za nejdůležitějšího proroka v Starém Zákoně. Byl to člověk, kterého životopis mohli bychom rozdělit až na několik lidi. Velice zajímavá postava, která žila v době, kterou je těžko popsat jako skvělou. Spíše, jako velice špatnou a krutou pro zbytek věřícího ještě Izraelského národa. Pohanské vlivy v tzv. Severním Izraeli byly tehdy silnější než původní, Izraelská víra v jednoho Boha. Celé království bylo plné různých soch a dalších kultických míst fénického boha Baala. Celé království bylo plné kněží, kteří obětovali různé dary tomu fénickému bohu. Ve stejné době klesala víra v jednoho Boha, v Boha Abrahama, Izáka. Ve stejné době lidé věrní pravému Bohu byli pronásledování. A proto, když Bůh povolal Elijáše za proroka, bylo to pro něho skoro jako odsouzení na trest smrti. Zdálo se, úkol, který mu Bůh svěřil je úplně nereálný. Zdálo se mu. Zdálo se mu – ne proto, že najednou Elijáš objevil v sobě nějaký velký talent, ale proto, že Bůh, který ho poslal je Všemohoucí.

1. kniha Královská a skutečnost kterou ona popisuje, může pro nás vypadat jako velice vzdálená. Vždyť popisuje události spřede 2 800 let. Od této doby se změnil svět, se změnila civilizace, samozřejmě od této doby jsme prožili několik významných technologických převratů. To je pravda. Ale když čteme Bibli, a čteme ji pečlivě a pozorně, tak objevíme, že člověk jako morální, respektive etický subjekt, se nemění. Stále ohrožuji nás stejné věci, stále – i kdyby se nám zdálo, že je jinak, tak hřích je hřích. Stále nad námi vládne ďábel, který chce vzdálit nás od Boha, vzdálit nás od života a ponechat na smrt.

Situace ve které žil Elijáš je velice podobná této, kterou dobře známe dnes. Doba Elijášův je totiž doba velké prosperity. Doba během které, tento tak specifický a plný napětí region světa, se mohl těšit dobou pokoje. Spolu se sebou žily dobře nejen okolní království, ale také různé národy a etnické skupiny. Byla to doba tolerance, také náboženské tolerance. Ale v důsledku toho vznikl synkretismus. Takže různá náboženství přijímala cizí pro sebe prvky z jiných náboženství. Tak bylo i v případě tehdejšího judaismu. Proč lidé takhle jednali? Samozřejmě z našeho hlediska zní a vypadá to velice šíleně, když vidíme lidí kteří osobového, jednoho a všemohoucího Boha nahradili falešným bohem, který podle tehdejších představ vypadal trochu jako starověký egyptský stavbyvedoucí. Proč lidé udělali něco takového? Proč Izraelci uctívali falešného, cizího boha, ba, uctívali ho dokonce i v Jeruzalémským chrámu? Odpověď na této otázky je podle mě jednodušší než by se zdálo. A co víc, táto odpověď neříká nám jenom něco o minulosti, ale je to univerzální odpověď, což zmámená, že platí i dnes.

Problém, který obsahuje kauza „Baal“, je to problém lidské potřeby náboženství. Člověk prostě tento náboženský prvek potřebuje. Dokonce i nejradikálnější ateista v něco věří – i kdyby tuto vírou byla neustala válka s Bohem, v kterého prý nevěří. Víra – v širokém slova smyslu je prostě součást našeho života a naši totožnosti. K náboženství bezpochybně patří postava Boha – buď to jako osoby, anebo jako nějakého silného živlu, který vládne nad světem, nebo ho stvořil, a podobně. Pokud ale uznáváme Boha, tak otázka zní, jakého Boha uznáváme? Každý z nás si tvoří nějaké představy Boha. To je normální věc. Hůř, jestli si tvoříme Boha na základě naších představ. Jestli Bůh má být pro nás takovým – použijí populární dnes slova – doplňkem stravy.

Přesně tak bylo v době Elijášův. Prosperita, bohatství, lidé si žili na vysoké úrovní. Ano, oni věděli, že jejích prapraprarodiče byli na pouští, že Bůh Izraele je vyvedl z Egyptského otroctví. To jo. Ale to bylo kdysi. To už patří k minulosti. Ano, respektujeme naší minulost, tradici a víru naších předků, ale pro nás to už není závazné. Oni nepotřebovali Boha, který vedl jejích předky pouští, oni potřebovali Boha pro dobu prosperity. A takový byl Baal. Bůh zemědělství, Bůh plodnosti. Pokud chtěli bychom Baala přeložit nějak na naše dnešní podmínky, tak rozhodně byl by to Bůh konzumace.

Není náhodou, že na Západě, když v letech 60tých a 70tých, když vyrostla generace, která nevěděla co je to válka a podobně, se začala velká krize totožnosti, která ovlivnila i náboženství. Lidé hledali něco nového. Najednou se velice populární stal budhismus – který pro mladé této doby vypadal jako něco mnohem vhodnějšího pro soudobého člověka. Jiná věc, že to byl takový specifický západní budhismus, který neměl hodně společného z třeba lidovým asijským budhismem. Každopádně byla fascinace jiným pohledem na náboženství. Budhismus o kterém se občas říká, že je to ateistické náboženství, se soustředí na člověku, na jeho pohodě, podporuje vegetarianismus, pacifismus – alespoň oficiálně. V tomto západním budhismu a v jeho různých, sektářských podobách člověk si sám tvoří pravidla, podle kterých má žit. Je to prostě ideální řešení pro člověka, který nade vše, si váží individualismus. A takto se tehdy budhismus objevil na západě a dnes je i u nás na Těšínsku, třeba už několikrát jsem viděl jejích inzeráty v Českém Těšíně. Prostě lidé hledají náboženství, které bude jako doplněk stravy.

Ale křesťanství nesmí a nemůže být považováno jenom jako nějaký doplněk stravy. Nedávno jsme si vzpomínali dílo Reformace, někteří z nás se dívali na film Luther a tak náš Reformátor, anebo herec který ho hrál, ptal se: Jak najdu milosrdného Boha? Luther hledal Boha, měl s tím obrovský problém, protože měl o něm špatnou představu, kterou ponechal mu Středověk. Ale konečně Luther Boha nalezl. Ne bylo to nějaké subjektivní objevení, ale právě objektivní. Protože Bůh se objevil v Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je Boží obraz, jako to píše apoštol Pavel v listu Koloským – On je obraz Boha neviditelného (Kol 1,15). Pokud potřebujeme Boha, objevuje ho nám Kristus. Kristus, který založil svou církev, který v této církvi je stále přítomný a to skrze Slovo a svátosti.

Reformace přinesla nám takzvané „Sola“ – Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia – což znamená Pouze Kristus, pouze Písmo, pouze Víra a pouze Milost. Pouze. To je zde – drazí, klíčové slovo, které souvisí s textem kázání. Přečtu ho ještě jednou: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Jako evangelíci můžeme být hrdí na své dědictví. Na přeložení Slova Božího k srozumitelné řečí. Na rozvoj školství. Můžeme být hrdí, že místní evangelíci, vytrvali ve své víře i v době pronásledování. Že s takovou ochotou, po tolerančním patentu stavěli kostely – třeba u nás v Bystřici. Ale být Evangelíkem to nejen vzpomínat na to co bylo, ale reformační principy stále uplatňovat ve svém životě. A této principy to právě této protestantské Sola – pouze.

Solus Christus – pouze Kristus. To nejen odstranění prostřednictví svatých a papežského primátu nad církvi. Ale to také uvědomění toho, že Kristus je v podstatě náš existenční klíč. Ano. Bez Krista jsme v zajetí hříchu a smrti. Bez Krista jsme vzdálení od Boha. Ve Filipským 4,13 apoštol Pavel píše: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Zopakují – Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Je to i naše vyznání? Je to i naše vyznání v naší bezmocnosti? Když chybí nám síla, když nejsme schopní jednat, máme to vědomí, že můžeme spoléhat na Krista? Na opak – když všechno se nám vede, jsme schopni za to Kristu děkovat a brát to jako dar a ne jako naši zásluhu? Bylo už tolik různých snah, aby z Krista udělat jenom velkou, lidskou hrdinu. Ale Kristus to je pro nás prostě jediná cesta záchrany. Jediné spojení, jaké existuje mezi Bohem a člověkem. Kristus je viditelná Boží láska a naděje. Kristus, svým vlastním příkladem učí nás správného, milostiplného chování k bližnímu. Kristus je naší odpověď na otázku o Boha. Kristus, a pouze Kristus. Pokud chceme nalézt cestu k Bohu mimo Krista, tak místo Boha nalezneme jenom ďábla. I kdyby tento ďábel měl nějakou lákavou moderní podobu, tak stále je to ďábel. A sloužit ďáblu a Bohu najednou nemůžeme a říká to nám Kristovo Evangelium: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne (Mt 6,24).

Sola Scriptura – Pouze Písmo. Písmo svaté – Bible, je samozřejmě velice důležitým elementem naší kultury. To je pravda, že různé biblické postavy se stály humanistickým dobrem pro celé lidstvo – třeba Jób jako personifikace nevině trpícího člověka. Ale Písmo Svaté to pro nás především Boží Slovo, takže Slovo které Bůh nám svěřil. A proč nám svěřil? Jako evangelíci rozlišujeme mezi Zákonem a Evangeliem. Zákon ukazuje nám náš hřích a Evangelium ukazuje na dar odpuštění prostřednictvím Krista. A právě proto musíme číst Bibli. Aby vědět co je to hřích, vědět jak máme správně žit, a vědět, že pro nás nedokonalé hříšníky, Kristus zemřel na kříži. Písmo svaté jasně ukazuje nám co je dobro a co zlo. Dnes je takový pokus aby nově definovat co je dobré a co špatné. Koneckonců člověk si sám tvoří svůj seznam morálních hodnot. A to je hrůza. Protože když člověk bude rozhodovat co je dobré a co špatné, to – a víme to na základě dějin, může se to skončit tragicky. Jenom opravdová autorita Písma svatého může zachránit lidstvo před totální revoluci a před fanatismem nebo extremismem. A to nejsou věci až tak hodně od nás vzdálené.

Sola Fide – pouze víra. Víra je věc, kterou velice často považujeme jako takovou pevninu. Buď člověk věří, anebo nevěří. Buď je křesťan anebo ateista. Ale víra alespoň podle mě není jako pevnina, nýbrž jako moře anebo velké jezero. Není náhodou, že Ježíš za své nejbližší učedníky povolal rybáře. Víra – krom toho, že především je to dar, je to také schopnost spoléhání na Boha. Opravdová víra je tehdy, když vždy v každé situaci právě na Boha můžeme spoléhat. Otázka pro každého z nás ale je, jestli je tomu tak skutečně? Jestli když se děje něco špatného, když se nám nedaří, naše myslí a srdce směřujeme k Bohu. Anebo hledáme jinou alternativu? Jiného Boha? Ten jiný „Bůh“ nemusí se jmenovat Baal, anebo nějak jinak. Luther ve Větším Katechismu takto vysvětluje 1. přikázání: Nač zavěsíš své srdce a na co se spolehneš, to je vlastně tvůj Bůh. A proto my sami musíme zjistit, jestli cesta naše víry vždy směruje ke správnému Bohu. Anebo něco jiného, buď někdo jiný se stál naším Bohem. Každopádně – a to nám jasně říká dnešní text kázání, nemůžeme poskakovat na obě strany. Protože to nejde. Buď budeme sloužit Bohu, anebo budeme v zajetí ďábla a hříchu.

Konečně Sola Gratia. Pouze milost. Ono slovo milost, tak klíčové pro nás evangelíky, popisuje vlastně to, jak měli bychom chápat náš život. Jako něco co z Boží milosti přijímáme. Když se podíváme na dobu Elijíšův a odmítnutí izraelského náboženství, tak uvidíme, že problém byl v tom, že oni už zapomněli na Boží milost, kterou Bůh ukázal jejích předkům. Když byli na pouští, když měli hlad a žízeň a Bůh jim dal vodu ze skály, dal jim manu a křepelky. Měli všechno, pouze z Boží milosti. A pak přišla doba prosperity. Nic jim nechybělo. Stejně jako nám dnes. I stejně jako nám dnes začíná nám chybět pochopení toho, co je to milost. Protože aby pochopit milost je třeba pochopit nedostatek. Žijeme ve světě, ve kterém máme tak velké možnosti, můžeme cestovat za hranici, můžeme jíst jídla z celého světa. Tolik můžeme. A bohudík, že tolik můžeme. Ale právě – Bohu dík. Berme to jako něco, co je z Boží milosti. Učme se vděčnosti za to všechno dobré co nám dnešní doba přináší. Učme se vděčnosti Bohu, protože bez toho, naše víra slábne. Učme se toho o čem napsal apoštol Pavel: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek – protože po těchto slovech, Pavel prohlašuje ony známá slova: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Sestry a bratři v Kristu.

Být věrným Kristu, znamená být věrným pouze Kristu. Slovo Boží nás varuje, abychom neposkakovali na obě strany jako kdysi Izraelci. Ale – což chci zdůraznit, když jim to řekl Elijáš jejích reakce byla velice pozoruhodná, čteme: Lid mu neodpověděl ani slovo. Za týden bude Den Pokání, každoroční příležitost, aby se nad sebou zamýšlet, vyznat svůj hřích Bohu a rozhodnout se s Boží pomoci svůj život změnit. Bůh neočekává od nás abychom hned řekli své radikální ano anebo ne. Ale Bůh chce, aby když už zazní ono ANO, tak aby bylo opravdové. Když Elijáš varoval své rodáky před synkretismem, před zradou svého náboženství, tak byl to teprv počátek dlouhé, těžké a bolestné cesty obrácení. Obrácení, které se alespoň statisticky, skončilo neúspěšně. Většina Izraele odmítla víru v pravého Boha. Pamatujme ale u toho na jedno. Když Kristus umíral na kříži, tak neumíral za statistiku. Umíral za hříšníky. Aby každý kdo věří nezahynul, ale měl věčný život. I za nás zemřel Kristus. I když my samotní ne vždy kráčíme přesně podle jeho cesty. I když máme pochybnosti a slabosti, stále je aktuální nabídka a výzva, kterou řekl Elijáš: Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. 

Amen.

Mgr. Jakub J. Retmaniak, biskupský vikář

Comments are closed.